Nadchodzące wydarzenia

Brak wydarzeń

Przydatne Strony

 

Sponsorzy

 Mastergrupa

 

 

 

REGULAMIN

Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego UNIA
przy Pływalni Miejskiej w Busku-Zdroju

§1

ZASADY NABORU DO KLUBU I UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH TRENINGOWYCH:

 1. Zaliczenie testu sprawnościowego u trenera, celem zakwalifikowania do grupy o określonym stopniu  zaawansowania.
 2. Posiadanie aktualnego zaświadczenia lekarza medycyny sportu o zdolności do uprawiania sportu w dyscyplinie pływanie.
 3. Wypełnienie i podpisanie przez rodzica/opiekuna prawnego deklaracji członkowskiej.
 4. Dokonywanie opłat zgodnie z regulaminem.

 §2

ODPŁATNOŚCI I ZASADY FINANSOWANIA ZAJĘĆ:

 1. Wysokość miesięcznej składki członkowskiej na dany rok kalendarzowy uchwala Zarząd MUKS UNIA.
 2. Składki członkowskie zabezpieczają funkcjonowanie klubu, m.in: ubezpieczenie zawodników, wynagrodzenia, transport zawodników na zawody, opłaty startowe, koszulki, bluzy, sprzęt sportowy itp.
 3. Składka członkowska jest obowiązkowa i nie jest zależna od ilości zajęć w okresie rozliczeniowym.
 4. Składka członkowska powinna być regulowana z góry, do 10 dnia każdego miesiąca.
 5. Wniesienie składki członkowskiej jest warunkiem uczestnictwa w treningach i zawodach.
 6. Nieobecność zawodnika na treningach nie upoważnia do zmniejszenia składki członkowskiej.
 7. W przypadku usprawiedliwionej i udokumentowanej nieobecności na treningach (choroba, kontuzja), trwającej dłużej niż 30 dni, składka członkowska może zostać obniżona o 50 % (za zgodą Zarządu po złożeniu pisemnej prośby przez rodzica/opiekuna prawnego).
 8. W uzasadnionych przypadkach losowych Zarząd Klubu może składkę członkowską rozłożyć na raty, obniżyć lub zawiesić (po złożeniu pisemnej prośby przez rodzica/opiekuna prawnego).
 9. Zaległość w opłacaniu składki członkowskiej może być przyczyną wykluczenia zawodnika z udziału w zawodach i wykreślenia go z listy ubezpieczonych zawodników.
 10. Medaliści i finaliści ( finał A w kategorii junior starszy + 14 lat) zawodów o randze co najmniej Mistrzostw Polski mogą zostać nagrodzeni przez Zarząd Klubu częściowym lub całkowitym zwolnieniem z opłaty składki członkowskiej w miarę możliwości finansowych klubu.

 §3

WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAWODACH:

 1. Decyzję o zgłoszeniu zawodnika do udziału w zawodach podejmuje trener na podstawie osiągniętych rezultatów i zaangażowania w zajęcia treningowe.
 2. Zawodnik ma obowiązek startu w zawodach do których został zgłoszony.
 3. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności zawodnika na zawodach do których został zgłoszony, rodzice/opiekunowie prawni ponoszą koszty związane z uczestnictwem ich dziecka w zawodach (opłata startowa, transport)
 4. Zawodnik uczestniczący w treningach oraz zgłoszony do zawodów ma obowiązek posiadania aktualnego zaświadczenia lekarza medycyny sportu o zdolności do uprawiania sportu w dyscyplinie pływanie.
 5. Zawodnik reprezentujący klub zobowiązany jest do występowania w trakcie zawodów w stroju klubowym.
 6. Zawodnicy i ich opiekunowie mają obowiązek zapoznać się z preliminarzem zawodów na dany sezon, a następnie dostosować się do terminów zawodów.
 7. Wyjazd na zawody odbywa się razem z grupą pod opieką trenera i/lub opiekuna. Odstępstwa od tej zasady muszą być zaakceptowane i uzgodnione z trenerem/opiekunem grupy.
 8. Koszt przejazdu i zakwaterowania trenerów na zawodach pokrywa Klub.
 9. W przypadku zawodów rangi Mistrzostw Polski Klub deleguje zawodników osiągających wyniki na poziomie co najmniej finału B Mistrzostw Polski w poprzednim sezonie i w miarę możliwości finansowych częściowo lub całkowicie pokrywa koszty związane z uczestnictwem w zawodach.
 10. Zawodnicy nie spełniający w/w kryteriów mogą uczestniczyć w zawodach rangi Mistrzostw Polski na koszt własny po uzyskaniu akceptacji Trenera.

 

 §4

SPRZĘT SPORTOWY:

 1. Wyposażenie zawodnika w osobisty sprzęt pływacki tj. strój startowy i treningowy, czepek treningowy, okulary, ręczniki, klapki, torby leży po stronie rodziców zawodnika.
 2. W miarę możliwości Klub udostępnia zawodnikom sprzęt treningowy, m.in: deski, gumy treningowe, ciężarki
 3. Klub zapewnia zawodnikom startującym w zawodach strój klubowy (czepek startowy, koszulka klubowa, bluza)
 4. Strój klubowy użytkowany jest przez zawodnika na czas przynależności do klubu. Wraz z odejściem zawodnika z klubu odzież podlega zwrotowi.

 

 §5

USTANIE CZŁONKOSTWA ZAWODNIKA W KLUBIE:

 1. Pisemna rezygnacji z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia.
 2. Zaleganie z opłatą składek członkowskich przez okres 6 miesięcy, po uprzednim uregulowaniu zobowiązań finansowych.
 3. Wykluczenie za działanie na szkodę Klubu.
 4. Wykluczenie za rażące naruszenie Statutu lub Regulaminu Klubu.
 5. Wykluczenie za naganną postawę etyczną zawodnika.

 

 §6

ZMIANA BARW KLUBOWYCH

 1. W przypadku zmiany barw klubowych obowiązują przepisy Polskiego Związku Pływackiego.
 2. Zawodnik wykluczony z Klubu przez okres jednego roku nie może reprezentować barw innego klubu.
 3. Pozytywna decyzja Zarządu Klubu o zmianie barw klubowych uzależniona jest od spełnienia przez klub przejmujący roszczeń finansowych wynikających z kosztów wyszkolenia zawodnika.

  §7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W przypadku nieuregulowanych zobowiązań finansowych wobec klubu windykacja należności będzie realizowana na drodze cywilno-prawnej.
 2. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Zarządu Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego "UNIA".
 

UMiG Busko Zdrój "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w dyscyplinie sportowej pływanie" jest współfinansowane ze środków Gminy Busko - Zdrój "