Nadchodzące wydarzenia

Brak wydarzeń

Przydatne Strony

 

Sponsorzy

 Mastergrupa

 

 

S T A T U T

 

Międzyszkolnego Uczniowskiego
Klubu Sportowego

„UNIA” Przy Pływalni Miejskiej
w Busku – Zdroju

 

ROZDZIAŁ I

Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny

 

§ 1

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „UNIA” Przy Pływalni Miejskiej w Busku – Zdroju zwany dalej Klubem działa w formie stowarzyszenia na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 79 poz. 855 z późn. zm.) i Ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857) oraz niniejszego Statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

 

§ 2

Klub zostaje powołany na czas nieokreślony.

 

 § 3

Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem miasta Busko - Zdrój i województwa świętokrzyskiego.

Dla realizacji celów statutowych Klub może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejsze­go prawa.

 

 § 4

Siedzibą Klubu jest miasto Busko - Zdrój.

 

 § 5

Klub prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.

 

§ 6

Klub może używać pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Klub posługuje się skrótem nazwy: MUKS UNIA.

 

  § 7

Klub współpracuje z krajowymi, zagranicznymi, międzynarodowymi związkami, stowarzyszeniami, organizacjami i instytucjami oraz może pozostawać członkiem tych związków, stowarzyszeń, organizacji i instytucji na zasadach pełnej autonomii, a decyzje w tej sprawie podejmuje Zarząd.

 

 § 8

Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, działaczy i sympatyków oraz współpracy ze sponsorami prywatnymi i instytucjonalnymi.

Do prowadzenia swojej działalności Klub może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.

 

Rozdział II

Cele i sposoby ich realizacji

 

§ 9

Celem Klubu jest:

 1. Wspieranie i upowszechnianie sportu i kultury fizycznej, w dyscyplinie sportowej pływanie dla różnych grup wiekowych w tym osób niepełnosprawnych.
 2. Wychowanie dzieci, młodzieży, w tym niepełnosprawnej przez sport i kulturę fizyczną.
 3. Aktywny wypoczynek dzieci, młodzieży.
 4. Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez sport.
 5. Promocja i organizacja wolontariatu.
 6. Integrowanie środowisk uczniowskich, rodzicielskich i nauczycielskich na terenie swojego działania.
 7. Doprowadzenie zrzeszonych sportowców do najwyższego poziomu w uprawianych dyscyplinach sportowych przy równoczesnym osiągnięciu poziomu etycznego.

 

§ 10

Klub realizuje swoje cele poprzez:

 1. Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych oraz promowanie zdrowego stylu życia, wolnego od uzależnień.
 2. Organizowanie zajęć szkoleniowych, w dyscyplinie sportowej pływanie dla różnych grup wiekowych.
 3. Prowadzenie systematycznego szkolenia sportowego, organizowanie zawodów i imprez sportowych.
 4. Organizowanie i udział we współzawodnictwie sportowym krajowym i międzynarodowym.
 5. Organizowanie wypoczynku, obozów sportowych, rekreacyjnych oraz sportowo – rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży w tym osób niepełnosprawnych.
 6. Organizowanie wycieczek, zlotów oraz innych form wypoczynku i rekreacji.
 7. Sprawowanie opieki wychowawczej i szkoleniowej nad członkami Klubu podczas zajęć, zawodów oraz imprez sportowych i rekreacyjnych.
 8. Współpraca z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, związkami sportowymi, organizacjami międzynarodowymi, instytucjami i klubami zagranicznymi oraz środkami masowego przekazu.
 9. Organizowanie szkoleń i kursów.
 10. Wydawanie materiałów informacyjno-promocyjnych.
 11. Wypowiadanie się w sprawach publicznych, związanych z celami Klubu.
 12. Organizowanie i gromadzenie pamiątek sportowych oraz ich prezentowanie na wystawach.
 13. Organizowanie wolontariatu.

 

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§ 11

 1. Członkowie klubu dzielą się na:
 1. Członków zwyczajnych.
 2. Członków wspierających.
 3. Członków honorowych.
 4. Członków uczestników.

 

 § 12

 1. Członkami Klubu mogą być osoby fizyczne i prawne.
 1. Osoba prawna działa w Klubie przez swojego przedstawiciela.
 2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Klubu.

 

§ 13

 1. Członkiem zwyczajnym może zostać osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem, bez względu na miejsce zamieszkania, która:
 1. zobowiąże się realizować cele statutowe Klubu,
 2. złoży pisemną deklarację członkowską,
 3. regularnie opłaca składki członkowskie lub jest przedstawicielem prawnym członka uczestnika do czasu uzyskania przez niego zdolności do wykonywania czynności prawnych.

 

§ 14

 1. Członek zwyczajny ma prawo:
 1. wybierać i być wybieranym do władz Klubu,
 2. uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu Klubu,
 3. zgłaszać propozycje i wnioski dotyczące działalności Klubu,
 4. brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Klubu z prawem głosu.
 5. Członek zwyczajny zobowiązany jest do:
 6. przestrzegania Statutu, regulaminu, uchwał i zarządzeń władz Klubu,
 7. czynnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych Klubu,
 8. godnego reprezentowania Klubu oraz dbania o jego dobre imię i mienie.

 

§ 15

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana merytoryczną działalnością Klubu i akceptująca jego cele, która zadeklaruje pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną, i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnego porozumienia.
 2. Członek wspierający zobowiązany jest do przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanym porozumieniu.
 3. Członek wspierający nie posiada czynnego i biernego prawa wyborczego, ma natomiast prawo brać udział z głosem doradczym w pracach Klubu.

 

§ 16

 1. Członkiem honorowym Klubu może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Klubu.
 2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Klubu.
 3. Członek honorowy nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, zwolniony jest z opłacania składek członkowskich, może brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Klubu.

 

§ 17

 1. Członkami uczestnikami są wszyscy zawodnicy Klubu regularnie opłacający składki, za zgodą przedstawicieli ustawowych na podstawie pisemnej deklaracji i przyjęcia przez Zarząd Klubu.

 

§ 18

 1. Członek uczestnik ma prawo:
 1. zgłaszać propozycje i wnioski dotyczące działalności Klubu,
 2. uczestniczyć w zawodach i imprezach organizowanych przez Klub
 3. korzystać z pomocy i zaplecza Klubu w odejmowaniu działań zgodnych z jego celami statutowym
  2. Członek uczestnik zobowiązany jest do:
 1. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu,
 2. regularnego opłacania składek członkowskich,
 3. czynnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych Klubu,
 4. godnego reprezentowania Klubu oraz dbania o jego dobre imię i mienie.

 

§ 19

 1. Członkostwo w Klubie ustaje na skutek:
  1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Klubu, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Klubu,
  2. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
  3. uchwały Zarządu o skreśleniu z powodu nie płacenia składek członkowskich przez okres 6 miesięcy lub nieusprawiedliwionego nie uczestniczenia w Walnym Zebraniu przez okres 2 lat,
  4. wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień Statutu, regulaminów, uchwał i zarządzeń władz Klubu lub działania na szkodę Klubu.
 2.  Zwolnienia są udzielane zawodnikom przez Zarząd na podstawie przepisów ustalonych przez związki sportowe, w sprawie zmiany barw klubowych.

 

 

Rozdział IV

Władze Klubu

 

§ 20

 1. Władzami Klubu są:
 1. Walne Zebranie Członków Klubu, zwana dalej „Walnym Zebraniem”,
 2. Zarząd Klubu, zwany dalej „Zarządem”,
 3. Komisja Rewizyjna.

 

§ 21

 1. Uchwały władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu tajnym lub jawnym, w obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby członków, o ile statut nie stanowi inaczej.
 2. W przypadku braku quorum Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie, tego samego dnia 15 minut po terminie pierwszym. W takim wypadku uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na ilość obecnych członków.
 3. Zasada opisana wyżej odnosi się do wszelkich uchwał Walnego Zebrania.

 

§ 22

 1. W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo przysposobienia spośród członków Klubu, pod warunkiem, że liczba zaadoptowanych członków władz nie przekroczy 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. W przeciwnym razie, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.
 2. Rezygnacja członka władz z pełnionej przez niego funkcji oznacza wygaśnięcie jego mandatu w tym organie.

 

§ 23

Walne Zebranie Członków Klubu

 

 1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Klubu.
 1. Walne Zebranie może być:
 1.  zwyczajne
 2. nadzwyczajne

3.  Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co dwa lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków w każdy skuteczny sposób o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:

 1. z własnej inicjatywy
 2. na żądanie komisji rewizyjnej
 3. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych klubu.

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwoływane w terminie 30 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

6. Walnym Zebraniem kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania.

7. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos przewodniczącego Walnego Zebrania.

 

§ 24

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:

 1. Ustalanie kierunków i programu działania Klubu.
 2. Uchwalenie Statutu i jego zmian.
 3. Wybór i odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 4. Udzielenie absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej.
 5. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Klubu i przeznaczeniu jego majątku.
 6. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.
 7. Nadawanie i pozbawianie tytułu „Członka Honorowego” Klubu oraz nadawanie innych tytułów honorowych. Sprawę nadania i pozbawienia tytułu „Członka Honorowego” reguluję oddzielny regulamin.
 8. Ocenianie działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 9. Podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących Klubu nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz.

 

§ 25

Zarząd Klubu

 

 1. Zarząd składa się z 5 osób, wybieranych przez Walne Zebranie, które spośród siebie wybierają:
 1. Prezesa,
 2. Sekretarza Klubu,
 3. Członka Zarządu,
 4. Członka Zarządu,
 5. Członka Zarządu.

2. Kadencja Zarządu trwa 2 lata.

3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.

4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał. Posiedzenia mogą odbywać się w formie tradycyjnej lub jako telekonferencja, przy użyciu dostępnych środków łączności i komunikatorów.

 

§ 26

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. Realizacja uchwał Walnego Zebrania i kierowanie bieżącą działalnością Klubu zgodnie z celami statutowymi.
 2. Uchwalanie projektów planów działalności Klubu i preliminarzy budżetowych oraz sprawozdań.
 3. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Klubu.
 4. Ustalanie zasad wynagrodzeń pracowników Klubu i ich zatrudniania.
 5. Podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego, inwestycji kapitałowych (lokaty, konta oszczędnościowe, akcje, kontrakty terminowe instrumenty pochodne, obligacje, fundusze inwestycyjne).
 6. Podejmowanie decyzji w sprawie bycia organizacją pożytku publicznego oraz określania rodzajów nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego.
 7. Podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań majątkowych.
 8. Zwoływanie Walnego Zebrania.
 9. Podejmowanie uchwał, w sprawach przyjmowania i wykluczania członków zwyczajnych, i uczestników wspierających.
 10. Wnioskowanie do Walnego Zebrania o nadanie lub pozbawienie członkostwa honorowego.
 11. Rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności Klubu.
 12. Przechowywanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu.
 13. W szczególnych przypadkach zwalnianie członków z obowiązku płacenia składek członkowskich.
 14. Reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
 15. Powoływanie i rozwiązywanie sekcji, komisji i zespołów problemowych.
 16. Ustalanie wysokości składek członkowskich.

 

§ 27

Powołując sekcję, komisję, zespół problemowy, Zarząd może powołać jej Kierownika oraz może uchwalić regulamin działania.

 

§ 28

Komisja Rewizyjna

 

 1. Komisja Rewizyjna jest organem Klubu powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, wybieranych przez Walne Zebranie.
 3. Komisja Rewizyjna, wybiera z pośród siebie Przewodniczącego, Sekretarza i Członka.
 4. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 2 lata.

 

§ 29

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrolowanie raz w roku całokształtu działalności Klubu.
 2. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi, z przeprowadzonych kontroli
  i żądanie wyjaśnień.
 3. Prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu.
 4. Zwołanie Walnego Zebrania, w razie nie zwołania go przez Zarząd, w terminie ustalonym statutem.
 5. Składanie na Walnym Zebraniu wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium dla Zarządu.
 6. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu.

 

§ 30

 1. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy członków Komisji.

 

§ 31

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Klubu.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
 3. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Klubu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
 4. Komisja Rewizyjna jest niezależna od Zarządu, a członkowie Komisji Rewizyjnej:
 5. nie mogą być członkami organu zarządzającego.

 

 

Rozdział V

Wyróżnienia i kary

 

§ 32

 1. Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody.
 1. pochwały ustne lub pisemne,
 2. dyplomy, adresy,
 3. nagrody rzeczowe lub finansowe.

 

§ 33

 1. W razie naruszenia postanowień Statutu lub uchwał władz Klubu, Zarządowi przysługuje prawo wymierzania następujących kar:
 1. upomnienia,
 2. nagany,
 3. zawieszenia w prawach członka na okres do 12 miesięcy,
 4. wykluczenia
 5. skreślenia.

2. Od uchwały Zarządu o ukaraniu, członkowi Klubu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania w terminie 30 dni. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad.

3. Uchwała Walnego Zebrania o ukaraniu jest ostateczna.

 

ROZDZIAŁ VI

Majątek i fundusze Klubu

 

 § 34

 1. Źródłami powstania majątku Klubu są:
 1. Składki członkowskie,
 2. Darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności prywatnej oraz osób prawnych, zbiórki publiczne,
 3. Wpływy z działalności statutowej Klubu, dochody z kapitału (odsetki, lokaty, konta oszczędnościowe, akcje, kontrakty terminowe i instrumenty pochodne, obligacje, fundusze inwestycyjne),
 4. Dochody z majątku Klubu, nieruchomości i ruchomości,
 5. Dochody z działalności gospodarczej,
 6. Dotacje, subwencje, kontrakty, granty, środki z funduszy publicznych i Unii Europejskiej,
 7. Wpływy z umów i kontraktów reklamowych itp.

2. Składki członkowskie powinny być wpłacone przez:

 1. członka zwyczajnego do 31 stycznia każdego roku,
 2. członka uczestnika do 10 dnia każdego miesiąca roku.

3. Klub nie przyjmuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 15.000 euro, również w drodze więcej niż jednej operacji.

 

§ 35

 1. Do reprezentacji w imieniu Klubu uprawniony jest każdy z Członków Zarządu działający samodzielnie.
 2. Dla ważności oświadczeń w zakresie praw, do zaciągania zobowiązań majątkowych, w tym zawierania umów, udzielania pełnomocnictw, uprawnionych jest dwóch Członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezes lub Sekretarz.

 

§ 36

 1. Zabrania się:
 1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Klubu w stosunku do jej członków lub pracowników oraz osobom z którymi członkowie oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu  albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”;
 2. Przekazywania ich majątku na rzecz ich członków lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
 3. Wykorzystywania majątku na rzecz członków lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji;
 4. Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

Rozdział VII

Działalność gospodarcza

§ 37

 1. Klub może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach. Klub prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
 2. Klub prowadzi działalność gospodarczą, w zakresie:
 1. działalność klubów sportowych (PKD 93.12.Z),
 2. pozostała działalność sportowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z),
 3. działalność obiektów sportowych ( PKD – 93.11.Z),
 4. pozostała działalność związana ze sportem (PKD – 93.19.Z)
 5. działalność agencji reklamowych (PKD – 73.11.Z),
 6. działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej (PKD – 96.04.Z),
 7. pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD- 85.51.Z),
 8. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane ( PKD- 59.B),

 

 

Rozdział VIII

Zmiana statutu i rozwiązanie się Klubu

 

§ 38

 1. Uchwalenie Statutu lub jego zmian oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Klubu przez Walne Zebranie, wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania (z zastrzeżeniem 21 ust. 2 i ust. 3).
 2. W razie rozwiązania się Klubu na podstawie własnej uchwały, likwidatorami Klubu są członkowie jego Zarządu. Walne Zebranie może zdecydować również o powołaniu Komisji Likwidacyjnej, która przeprowadzi likwidację Klubu.
 3. Majątek zlikwidowanego Klubu przeznacza się na cel określony w uchwale Walnego Zebrania o likwidacji Klubu.

 

UMiG Busko Zdrój "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w dyscyplinie sportowej pływanie" jest współfinansowane ze środków Gminy Busko - Zdrój "