• zuzia
 • 1 %
 • Mania
 • Wika
 • Mieszko
 • Mieszko
 • amelka

Zarząd Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego UNIA przy Pływalni Miejskiej w Busku-Zdroju informuje, że Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze odbędzie się 27 maja 2022 roku o godzinie 18:00 w Buskim Samorządowym Centrum Kultury w Busku-Zdroju

PORZĄDEK WALNEGO ZEBRANIA - 27.05.2022

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.
 3. Przyjęcie porządku i regulaminu obrad.
 4. Sprawozdanie Zarządu:
 • sprawozdanie merytoryczne z działalności Klubu za lata 2020 - 2021
 • sprawozdanie finansowe za 2021 rok
 1. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 2. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi.
 3. Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Klubu za 2021 rok
 5. Podjęcie uchwały w sprawie podziału wyniku netto za 2021 r.
 6. Wybory:
 • Komisji Skrutacyjnej
 • Zarządu
 • Komisji Rewizyjnej,
 1. Ukonstytuowanie się nowych władz.
 2. Wnioski – dyskusja.
 3. Zamknięcie obrad.

 

UMiG Busko Zdrój Zadanie publiczne "Popularyzacja sportu oraz szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w dziedzinie pływanie" jest współfinansowane ze środków Gminy Busko-Zdrój