• Mistrzostwa 30 listopada

Nadchodzące wydarzenia

Brak wydarzeń

Przydatne Strony

 

Sponsorzy

 Mastergrupa

 

 

Zarząd MUKS UNIA informuje, że Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze odbędzie się 14 maja 2020 roku w uproszczonym trybie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

 Sposób przeprowadzenia Walnego Zebrania przedstawiają dokumenty zestawione poniżej:

 

 

Uchwała nr 1/2020

 z dnia 31 marca 2020r.

Zarządu Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego UNIA

przy Pływalni Miejskiej w Busku-Zdroju

w sprawie ustalenia terminu i sposobu przeprowadzenia Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego w 2020 roku.

 

Na podstawie § 26 pkt 8 Statutu Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego UNIA przy Pływalni Miejskiej w Busku-Zdroju, Rozdziału 5 § 11 a  pkt 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 roku zmieniającego Rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (poz. 582) oraz art. 15 zzzc pkt 1 Ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, uchwala się:

  § 1

Ustalić termin Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego UNIA przy Pływalni Miejskiej w Busku-Zdroju w 2020 roku na dzień 14 maja 2020 r.

§ 2

Wprowadzić uproszczony tryb przeprowadzenia Walnego Zebrania, w tym głosowania z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

 § 3

Do terminu, o którym mowa w § 1 umocowanie mają mandaty wszystkich członków Zarządu Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego UNIA przy Pływalni Miejskiej w Busku-Zdroju.

§ 4

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym – jednogłośnie. Zebranie odbyło się w jako telekonferencja, przy użyciu dostępnych środków łączności i komunikatorów.

  § 5

Załącznikiem do niniejszej uchwały jest Regulamin Przeprowadzania Walnego Zebrania Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego UNIA przy Pływalni Miejskiej w Busku-Zdroju w uproszczonym trybie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

§ 6

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Protokolant: Anna Rusak

Przewodniczący Zebrania: Wojciech Papier

 

      

Uzasadnienie:

 

Do kompetencji Zarządu Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego UNIA przy Pływalni Miejskiej w Busku-Zdroju należy zwoływanie Walnego Zebrania, które w 2020 roku planowane jest jako sprawozdawczo - wyborcze. Wszyscy członkowie stowarzyszenia powinni być poinformowani o jego terminie i miejscu na dwa tygodnie przed datą jego przeprowadzenia.  Wprowadzony w dniu 20 marca 2020r. przez Ministra Zdrowia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stan epidemii, tym samym wprowadzony w dniu 24 marca 2020 roku całkowity zakaz zgromadzeń i zebrań niezależnie od ich rodzaju uniemożliwił Zarządowi zwołanie Walnego Zebrania w formie tradycyjnej, w terminie do 13 kwietnia 2020 roku.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Zarząd MUKS UNIA wprowadza uproszczony tryb przeprowadzenia Walnego Zebrania, w tym głosowania z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

Dla ciągłości prowadzenia spraw bieżących stowarzyszenia, w tym podejmowania decyzji, kierowania, reprezentacji, składania oświadczeń i innych określonych w § 26 Statutu MUKS UNIA, w okresie do przeprowadzenia Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego w 2020 roku stowarzyszeniem kieruje dotychczasowy Zarząd w niezmienionej formie. W związku z powyższym, podjęcie w/w uchwały jest zasadne.


 

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 1/2020 z dnia 31 marca 2020r. Zarządu Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego UNIA przy Pływalni Miejskiej w Busku-Zdroju w sprawie ustalenia terminu i sposobu przeprowadzenia Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego w 2020 roku.

 

Regulamin Przeprowadzania Walnego Zebrania
Sprawozdawczo - Wyborczego
Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego UNIA przy Pływalni Miejskiej w Busku-Zdroju
w uproszczonym trybie
z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej

 

§ 1 Postanowienia ogólne:

Ilekroć mowa jest o:

ZEBRANIU - rozumie się Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze MUKS UNIA Busko- Zdrój, zwołane na dzień 14 maja 2020r., przeprowadzane w uproszczonym trybie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej

MUKS UNIA - rozumie się Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy UNIA przy Pływalni Miejskiej w Busku-Zdroju

 

§ 2 uczestnictwo w Walnym Zebraniu z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej

 1. W zebraniu mogą wziąć udział członkowie MUKS UNIA
 2. Warunkiem aktywnego uczestnictwa oraz posiadania prawa do głosowania są uregulowane wszelkie zobowiązania finansowe wobec MUKS UNIA
 3. Koniecznym jest, aby uczestnik zgłosił udział w Zebraniu wysyłając maila na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w temacie wpisując "zgłaszam udział w zebraniu - IMIĘ I NAZWISKO" do 13 maja 2020r. do godziny 20:00

 

  § 3 etapy przeprowadzenia Zebrania

 1. Umieszczenie na stronie internetowej MUKS UNIA ogłoszenia o terminie i sposobie przeprowadzenia Zebrania
 2. Przyjmowanie zgłoszeń uczestnictwa w Zebraniu od członków stowarzyszenia w formie e-maila, przez okres dwóch tygodni.
 3. Prowadzący Zebranie potwierdzi w mailu zwrotnym możliwość uczestnictwa członka MUKS UNIA, wysyłając mu zestaw dokumentów do zapoznania się przed głosowaniem (sprawozdanie merytoryczne, sprawozdanie finansowe, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej)
 4. Zebranie rozpoczyna się a w dniu 14 maja 2020 roku o godzinie 19:00 i trwa do godziny 21:00
 5. Nie przewiduje się konsultacji nad sprawozdaniami i innymi dokumentami. Jedyną formą pytań i uzasadnień jest kontakt telefoniczny z Zarządem przed terminem Zebrania (do czwartku 13 maja do godziny 20:00).
 6. W trakcie trwania Zebrania jego uczestnik przesyła maila wg schematu:

- sprawozdanie merytoryczne - JESTEM ZA/ PRZECIW

- sprawozdanie finansowe - JESTEM ZA / PRZECIW

- sprawozdanie Komisji Rewizyjnej - JESTEM ZA / PRZECIW

- udzielenie absolutorium Zarządowi - JESTEM ZA / PRZECIW

 1. Członkowie MUKS UNIA, którzy w terminie, o którym mowa w § 3 pkt 4 nie zajmą stanowiska, traktowani są jako niebiorący udziału w głosowaniu.
 2. Uchwały podczas Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na ilość uprawnionych do głosowania.

 

 § 4 wybory władz MUKS UNIA:

 1. Wszelkie informacje na temat wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej MUKS UNIA zostaną zawarte w mailach zwrotnych do uczestników Zebrania.
 2. W przypadku zebrań w formie elektronicznej nie jest możliwe przeprowadzanie tajnego głosowania.

 

  § 5  postanowienia końcowe

 1. Protokół z Zebrania przesłany będzie do uczestników w terminie dwóch tygodni od jego przeprowadzenia.

 

UMiG Busko Zdrój "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w dyscyplinie sportowej pływanie" jest współfinansowane ze środków Gminy Busko - Zdrój "